hand-bulb-wit-2560x300

Diensten

Onderzoek & Analyse

WIlt u graag beleid op papier krijgen waarbij het specifieke Associate degree karakter van uw opleiding een plek krijgt? U kunt ons vragen als schrijver van:

 • opleidingsprofielen
 • beleid omtrent integratie van praktijk en onderwijs
 • beleid omtrent inrichting van coaching en studieloopbaanbegeleiding
 • afstudeerbeleid
 • borgingsdocumenten van het eindniveau

Niet zeker of het eindniveau in uw opleiding matcht met het niveau van een Associate degree? Wij analyseren en checken:

 • curriculumconsistentie, toetsen, afstudeerassessments, beoordelingscriteria, rubrics en opdrachtbeschrijvingen voor het afstuderen.

Bezig met de aanvraag voor een Associate degree en op zoek naar bewijs van doelmatigheid? Wij voeren doelmatigheidsonderzoeken uit door:

 • werkgevers en brancheverenigingen te interviewen
 • data te verzamelen en te interpreteren in uw regio en voor de opleidingsspecifieke branche
 • instroomverwachtingen te berekenen aan de hand van analyse van instroom, uitstroom mbo, hbo

 

Monitoring en tools

Sparringpartner

U wilt iets met het Ad gaan doen? U ziet kansen voor uw bedrijfsopleiding om aan te haken bij een hbo-instelling? U wilt het Ad echt smoel geven? Wij snappen het Ad en hebben een warm hart voor alle kansen die het biedt voor studenten en het werkveld. Graag praten we met u door in een gesprek over strategische stappen die u kunt nemen. We zijn op de hoogte van wat kan en niet kan, wettelijk en politiek. We kunnen met u de verschillende perspectieven doorlopen, studentperspectief, belang van een hbo-instelling, belang van de regio, belang van mbo-instellingen en van de werkgevers en branches. U kunt ons inzetten voor:

 • inspiratiesessies voor uw team
 • sparringspartner voor directies, teams
 • advies over strategische vraagstukken
 • begeleiding bij visievorming

Training & Coaching

Behoefte aan professionalisering van uw medewerkers? Wij bieden via onze Samara Academy verschillende trainingen, leergangen, workshops en coachingstrajecten aan.

 • Leergang van 6 bijeenkomsten over "zelfsturende teams" voor docenten of opleidingsmanagers
 • Workshops en leergang over "assessments"
 • Workshops over "waarden en drijfveren van uw team"
 • Workshops "coaching in het Ad: andere benadering?"
 • Training "Rollen in het onderwijs - de expert -"
 • Training "Rollen in het onderwijs - de slb-er-"
 • Training "Rollen in het onderwijs - de projectbegeleider -"
 • Leergang "projectonderwijs": 6 bijeenkomsten
 • Workshop "constructie van een goede opdracht": 1 bijeenkomst
 • Leergang "motivatie in de klas": 6 bijeenkomsten

Coaching on-the-job

 • Observaties & feedbacksessies in lessituaties, projectbegeleiding en assessments
 • Begeleide intervisietrajecten
 • Coaching van opleidingsmanagers, coördinatoren en voorzitters curriculumcommissie in hun rol

 

Aanvraag

Hbo instellingen kunnen een Associate degree programma aanvragen. Hiervoor geldt een specifieke procedure. De doorlooptijd van het aanvragen van een nieuwe Ad-opleiding is bijna twee jaar, vanaf het schrijven van een voorstel voor het eigen bestuur van de hbo instelling om akkoord te verkrijgen voor het aanvraagproces tot de start van de opleiding.

Een Ad-aanvraag start met een signaal dat er behoefte is aan een nieuwe Ad. Dit signaal kan komen van een onderwijsmanager, docent, werkveldadviesraden, gemeentes en MBO-instellingen. ODe ROC's in de regio kunnen deze behoefte signaleren bij de studenten en willen vervolgens graag samen met een hbo-instelling een associate degree willen ontwikkelen. Gemeentes en provincies kunnen ook duidelijk een push effect genereren, omdat zij behoefte signaleren in de arbeidsmarkt.

In samenwerking met het werkveld en de samenwerkende mbo opleidingen wordt vorm gegeven aan deze behoefte in de vorm van een globaal beroepsprofiel. In dit beroepsprofiel is uitgewerkt welke markt deze specifieke associate degree kan gaan bedienen en hoe de eventuele aansluiting met een bestaande bachelor is vormgegeven. Het beroepsprofiel bevat een eerste vertaling van bachelorprofielen naar level 5.

Het bestuur van een hbo-instelling heeft van het ministerie de vrijheid gekregen om strategische keuzes te maken m.b.t. het aanbieden van associate degrees en samenwerkingen met bedrijfsopleidingen naar hogere bedrijfsopleidingen. Zo heeft de Hogeschool Utrecht specifiek gekozen om geen Ad's aan te bieden, terwijl bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam een voorbeeldfunctie heeft in Nederland waarin het kiest voor een duidelijke profilering van associate degrees in één Regionaal Associate College (RAC). Op basis van de strategische keuzes die het bestuur heeft gedaan en de aangetoonde relevantie en noodzakelijkheid van een Ad voor de regio, neemt een bestuur van het opleidingsinstituut een besluit. Bij goedkeuring volgt de volgende stap.

Nadat goedkeuring is verkregen van het bestuur, wordt op basis van het beroepsprofiel gestart met het opstellen van het dossier voor de doelmatigheidstoets. Dit dossier bestaat uit diverse onderzoeken:

 • Onder werkgevers wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de bevestiging van het geschetste beroepsprofiel. Op basis van interviews wordt een helder beeld geschetst van de gewenste competenties, kennis en vaardigheden waar afgestudeerde Ad´ers over moeten beschikken.
 • Bij de samenwerkende mbo instellingen die voor de Ad passende vooropleidingen aanbieden, wordt getoetst in hoeverre 3e en 4e jaars studenten interesse hebben in de Ad opleiding. Indien alleen een deeltijdvariant wordt aangeboden, wordt de interesse gepeild onder de werkgevers door hen te vragen naar mogelijke interesse van hun eigen werknemers voor deze opleiding.
 • Tot slot wordt in het dossier beschreven wat de arbeidsmarktkansen zijn van afgestudeerde Ad´ers die deze opleiding hebben afgerond.

Houdt rekening met een doorlooptijd van ongeveer 3 tot 4 maanden voor het opstellen van dit dossier, dat wordt ingediend bij CDHO, de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze commissie heeft een beoordelingstermijn van 8 weken.

Gedurende de beoordelingstermijn van de doelmatigheidstoets, kan alvast worden gestart met het opstellen van het dossier voor de toetsing van de kwaliteit van het onderwijsprogramma bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (de NVAO aanvraag). De kwaliteit van het onderwijsprogramma wordt getoetst aan de hand van de volgende drie vragen:

 • Wat beoogt het Ad-programma?
 • Hoe wil het Ad-programma dit realiseren?
 • Hoe wil het Ad-programma dit toetsen?

Hiervoor wordt een informatiedossier samengesteld, waarin de drie standaarden uit het kader ‘Beperkte toets nieuw Ad-programma’ uitgewerkt worden:

 • Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van het Ad-programma zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen.
 • Standaard 2: Het Ad-curriculum, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren.
 • Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

Nadat goedkeuring is verkregen van de CDHO, kan het aanvraagdossier worden ingediend bij het NVAO. Een panel beoordeelt dit dossier en keurt de aanvraag goed of af. Het samenstellen van het NVAO dossier neemt ongeveer 3 tot 4 maanden in beslag.

Nadat goedkeuring van de NVAO is verkregen, kan gestart worden met het samenstellen van het onderwijsteam, het verder uitwerken van het onderwijsprogramma en de werving van studenten.Bij voldoende vertrouwen in een op handen zijnde goedkeuring, kan natuurlijk altijd eerder worden gestart.

Samara ondersteunt onderwijsinstellingen bij het doorlopen van dit gehele proces. Wij adviseren ROC's, gemeentes en provincies. We voeren projectmanagement op de doorstroom van een dossier. Ook kunnen we voor een opleiding het arbeidsmarktonderzoek uitvoeren, de behoefte onder studenten van Mbo instellingen inventariseren en bundelen in een rapport. We snappen het Ad en geloven in de toegevoegde waarde van het Ad, daarom kunnen we ook makkelijker het bedrijfsleven warm maken voor deze relatief onbekende nieuwe werknemers. Onbekend maakt niet ongeliefd!